KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARIN MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİM KAYGILARININ İNCELENMESİ
Hale TÜRKMENOĞLU,  Cahit AYTEKİN,  Nihat ARIKAN 

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının matematik ve fen bilimleri dersi öğretimine yönelik kaygı düzeylerini belirlemek ve bu kaygıya neden olan faktörleri incelemek hedeflenmiştir. Araştırmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılının I. yarıyılı içerisinde Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programına kayıtlı ve 4. Sınıf öğrencisi olan 114 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Veriler; LIU (2016) tarafından geliştirilen ve orijinali İngilizce olan Aytekin, Türkmenoğlu ve Arıkan (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Matematik ve Fen Öğretimine Yönelik Kaygı Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile örnekleme alınan öğretmen adaylarına uygulanarak elde edilmiştir. Veriler toplandıktan sonra veri analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre bilimsel etkinliklere katılım düzeyi her iki dersin öğretim kaygısına istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmaktadır. Bununla birlikte mesleği seçme nedeni fen dersi öğretim kaygısında, matematiği sevme düzeyi de matematik dersi öğretim kaygısında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarını bilimsel etkinliklere yönlendirme, mesleği severek yapacak olanların daha çok tercih etmelerini sağlama ve öğreteceği konuları seven öğretmenler yetiştirmenin önemli olduğu görülmüştür.Matematik öğretim kaygısı (MÖK),  Fen öğretim kaygısı (FÖK),  Sınıf öğretmeni adayları 
  
Makale Gönder