KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ TARTIŞMA TUTUM VE DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Rüştü Yeşil 

Demokratik bir etkinlik olan tartışma, insana özgüdür. Okullar, öğrencilere demokratik tartışma tutum ve davranışlarını kazandırmakla sorumludur. Bu süreçte en önemli görev öğretmenlere düşer. Öğretmenler öğrencilerine bu konuda iyi örnek olmalıdırlar. Tartışma eğitimi sürecinde sınıf içi öğretmen-öğrenci etkileşimi önemlidir. Bu çalışmada, öğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin çözümünde aritmetik ortalama, eşleştirmeli örneklem t testi ve Pearson’s r korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrenci ve öğretim elemanlarının tartışma tutum ve davranışları arasında önemli farkların ve korelasyonel bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tartışmanın yöntem, amaç, süreç ve sonuç boyutları arasında pozitif ve anlamlı korelasyonel ilişki bulunmuştur.Tartışma yöntemi,  tartışma eğitimi,  tartışma becerileri,  tutum,  davranış 
  
Makale Gönder