KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-3

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ
Selda BAKIR,  Hasan METE 

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öğrenme stillerini farklı değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyo-ekonomik durum ve fen ve teknoloji dersi akademik başarısı ) açısından incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın çalışma grubunu, Burdur il merkezindeki 24 ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 1494 altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Grasha-Riechmann Öğrenme Stili Ölçeği ve Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz teknikleri, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alınmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrenme stilleri cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu vesosyo-ekonomik duruma göre anlamlı olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıca öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji dersi akademik başarısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.fen ve teknoloji,  Grasha-Riechmann,  ortaokul öğrencileri,  öğrenme stili 
  
Makale Gönder