KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

FEN ÖĞRETMENLERİNİN VE OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM PROGRAMLARINI UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gökhan ILGAZ 

Bu araştırmanın amacı fen öğretmenleri ve okul müdürlerinin okullarındaki diğer öğretmenlerin okulun eğitim programının amaçlarını anlamalarına ve uygulanmasındaki başarı derecelerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın katılımcıları 37 ülkeden TIMSS 2015 çalışmasına katılan 8. sınıf öğrencilerinin fen öğretmenleri ve onların okul müdürleridir. Araştırma 12947 fen öğretmeni ve onların okul müdürlerinin verileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verilerini, fen öğretmenlerine ve okul müdürlerine yöneltilen “öğretmenlerin okulun eğitim programının amaçlarını anlaması” ve “okulun eğitim programının uygulanmasında öğretmenlerin başarı derecesi” sorularına verilen cevaplar oluşturmaktadır. Verilerin analizinde Goodman-Kruskal Gamma testi kullanılmıştır. “Öğretmenlerin okulun eğitim programının amaçlarını anlaması”  sorusunda fen öğretmenleri ve okul müdürleri arasında araştırmada yer alan ülkelerin yaklaşık %21’inde güçlü, %19’unda orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. “Okulun eğitim programının uygulanmasında öğretmenlerin başarı derecesi” sorusunda fen öğretmenleri ve okul müdürleri arasında araştırmada yer alan ülkelerin yaklaşık %19’unda güçlü; yaklaşık % 43’ünde orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir.Fen öğretmenlerinin görüşleri,  Okul müdürlerini görüşleri,  Eğitim programının uygulanması  
  
Makale Gönder