KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Ebru Olcay KARABULUT,  Emin KURU 

Bu araştırmanın amacı; Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin, problem çözme becerileri ile kişilik özelliklerinin belirlenerek, bireylerin kişisel değişkenlerinden elde edilen bağımsız değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve kişilik özellikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmaya, Ahi Evran Üniversiteleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü’nde öğrenim gören öğrenim gören öğrenciler arasından tesadüf! seçim (random) yöntemi kullanılarak seçilen toplam 181 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; “Kişisel Bilgi Formu”, “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” ve “Edwards Kişisel Tercih Envanteri (EKTE)” kullanılmıştır. Envanterler arasındaki korelasyon sonuçlarında; sahip olunan olumlu kişilik özelliklerini problem çözme becerisini olumlu yönde etkilediğini görülmüştür.Problem çözme becerileri,  kişilik,  sporcu 
  
Makale Gönder