KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

DEĞERLER EĞİTİMİNDE HİZMET EDEREK ÖĞRENME YAKLAŞİMİ: HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
KADİR ULUSOY,  TOLGA TOPÇUBAŞI 

Araştırmanın amacı, hayat bilgisi dersinde hizmet ederek öğrenme yaklaşımının nasıl uygulanabileceğini, bu süreçte yaşanılan sorunları, bu yaklaşımın öğrencilerin gelişimlerine katkısını belirlemektir. Bu araştırma nitel bir çalışma olup, eylem araştırması olarak modellenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılında bir devlet okulunun  3. sınıfındaki her biri 10 kişiden oluşan 4 ayrı proje grubu olmak üzere toplamda 40 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın uygulama süresi 12 haftalık zaman dilimini kapsamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı ve öğrenci günlükleri,  öğrencilerle birebir yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Hizmet ederek öğrenme yaklaşımı uygulama süreci başlamadan önce hayat bilgisi  öğretim programında yer alan 3. sınıf kazanımlarından  hizmet  ederek öğrenme yaklaşımıyla ilişkilendirilebilecek kazanımlar belirlenmiş, daha sonra uygulama süreci başlatılmış ve öğrenciler gruplara ayrılarak belirlenen kazanımlarla ilgili hizmet ederek öğrenme projesi yapmaları ve uygulamaları sağlanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde sonuç olarak hizmet ederek öğrenme yaklaşımının öğrencilerin toplum sorunlarına duyarlı, toplum sorunlarına çözümler üretebilen,  sosyal katılım becerisi yüksek,  farklılıklara karşı duyarlı, empati kurabilen, sorumluluk sahibi ve hizmet duygusu gelişmiş bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bunların yanında hizmet ederek öğrenme yaklaşımının öğrencilerin  ahlaki gelişimlerini ve öz güvenlerini arttırdığı ve bunun yanı sıra kişisel gelişimlerini de olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler: Hizmet Ederek Öğrenme,  Hayat Bilgisi,  Değerler eğitimi 
  
Makale Gönder