KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI İLETİŞİM BECERİSİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Arif ÖZERBAŞ,  Mehmet BULUT,  Ertuğrul USTA 

Bu araştırma, Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin akademik başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğretmen adayları, örneklemini ise 2005-2006 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinin; Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dallarının birinci ve ikinci öğretimlerinde öğrenim gören 357 öğrenci oluşturmuştur.

Araştırmada, Sosyo-Ekonomik Düzey ölçeği ve İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler belirlenen amaçlar doğrultusunda gruplandırılarak frekans ve yüzde olarak hesaplanmıştır. Parametrik verilere ilişkin ikili karşılaştırmalarda (t) testi, çoklu karşılaştırmalarda (ANOVA) kullanılmıştır. Tüm gruplar arasındaki ilişki ve farklar da 0.05 hata payı benimsenmiştir. Veriler SPSS for Windows paket programı kullanılarak çözümlenmiştir.

Araştırma sonucunda, bağımsız değişkenlerden olan sosyo-ekonomik düzey ve bölüm ile iletişim becerileri arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık, Cinsiyet, Öğrenme biçimi (birinci öğretim ve ikinci öğretim) ve akademik başarı düzeyleri değişkenleri ile iletişim becerileri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.İletişim,  İletişim becerisi,  Sosyo ekonomik düzey 
  
Makale Gönder