KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2005/Cilt 6,Sayı-1

OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ANAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN OKULÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

Aylin Köksoy,  Ayşe Taş 

Bu araştırmanın ana amacı, Niğde ve Niğde’ye bağlı Çamardı, Bor ve Altunhisar ilçelerinde yer alan MEB’e bağlı resmi ve resmi olmayan özel okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan anaokulu öğretmenlerinin okulöncesi dönemde müzik eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Çalışma grubunu 58 anaokulu öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlere araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerle ilgili kişisel bilgilere, ikinci bölümde ise öğretmenlerin müzik eğitimi il ilgili konulara ilişkin görüşleri ve çalıştıkları kurumun müzik eğitimi ile ilgili sağladığı olanaklara ilişkin sorular yer almaktadır. Toplam soru sayısı 10’dur. Sorulardan biri açık uçludur. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve tek faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Çıkan sonuçlara göre, mezun oldukları kurumlara göre öğretmenlerin müzik eğitimi ile ilgili konulara ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar vardır. Araştırmada okulöncesi kurumlarda müzik odası ve müzik aletlerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Ayrıca okulöncesi öğretmenlerinin bir kısmının da yeterli müzik bilgisine sahip olmadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir.Okulöncesi Eğitim,  Müzik Eğitimi,  Okulöncesi Öğretmeni 
  
Makale Gönder