KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ
Talip KIRINDI,  Gülsüm DURMUŞ 

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin alan bilgilerinin teknoloji ile entegrasyonu sonucunda öz-yeterlik inançlarını incelemektir. Yapılan çalışmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma basit seçkisiz örnekleme yöntemi kapsamında Kırşehir ilinde görev yapmakta olan 75 fen bilimleri öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel kısmında TPAB öz-yeterlik ölçeği, nitel kısmında ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde SPSS programı, nitel verilerin analizinde ise betimsel ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, teknolojik yeniliklerin derse entegre edilmesi ile öğretmenlerin öz yeterlik inançlarının geliştiği gözlenmiştir. Bununla birlikte öğretim teknolojilerinin cinsiyete bağlı olarak değişmediği, fakat TPAB öz yeterlik inançlarının cinsiyete göre erkekler lehine değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Mezun olunan okul türünün öğretim teknolojileri algılarını etkilediği görülmüştür. Fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB konusunda bilgi eksikliklerinin (Örn. teknoloji ile pedagojik alan bilginin entegrasyonunda) olduğu belirlenmiştir. Bu eksikliklerin hizmet içi eğitimler ile giderilebileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda birçok öğretmenimizin günümüz teknolojisine uyum sağlamada (internet erişimi, alt yapı ve donanım eksikliği, güncelleme eksiklikleri vb.) zorlandıkları tespit edilmiştir.Fen öğetimi,  Teknolojik pedagojik alan bilgisi,  Yeterlik inancı 
  
Makale Gönder