KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-2

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ İLE ÖĞRENEN OKUL ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ
Soner DOĞAN,  Celal Teyyar UĞURLU,  İhsan TOPÇU,  Yakup YİĞİT 

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul algılarını belirlemek ve farklılıkların yönetimi ile öğrenen okul arasındaki ilişkinin düzeyini saptamaktır. Bu çerçevede araştırma, ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas iline Bağlı Zara ilçesinde ilk, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 18 okulda görev yapan 161 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri öğrenen okul ölçeği (ÖOÖ) ve farklılıkların yönetimi ölçeği (FYÖ) aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiş, ilişki analizinde basit ve çoklu regresyon teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin öğrenen okul ve farklılıkların yönetimini algılama düzeyi “katılıyorum” seviyesindedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre ise farklılıkların yönetimi öğrenen okulun %56 oranında yordayıcısı durumundadır.Öğrenen okul,  farklılıkların yönetimi,  öğretmenler 
  
Makale Gönder