KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI EVRENSEL DEĞERLERİN BİR YORDAYICISI OLARAK OKUL İKLİMİ
Fatih BEKTAŞ,  Ahmet NALÇACI,  Engin KARADAĞ 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulu öğrencilerinin okul ikimi algılarının evrensel değerleri yordama düzeyini belirlemektir. İlişkisel desende tasarlanan araştırmanın evreni Erzurum’da öğrenim gören 21817 ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencisinden, örneklemi ise maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak 16 ilköğretim okulunun ikinci kademesinde öğrenim gören 1004 öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veriler Okul İklimi Ölçeği (Çalık & Kurt, 2010) ve Evrensel Değerler Ölçeği (Koç, 2007) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma da elde edilen bulgulara göre ilköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimi algılarının evrensel değer algılarını manidar düzeyde yordadığı gözlenmiştir.Okul iklimi,  değer,  evrensel değerler 
  
Makale Gönder