KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2017/Cilt 18,Sayı-2

MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME ETKİNLİKLERİNDE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÜSTBİLİŞSEL DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Fahretdin Hasan ADAGİDELİ,  Engin ADER 

Bu çalışmanın amacı küçük çocukların problem çözme etkinliklerindeki üstbilişsel düzenleme becerilerini incelemektir. Küçük çocukların üstbilişsel düzenleme becerilerini ortaya koymak için, çocukları doğal ortamlarında gözlemleme imkânı sunan gözlemsel metodolojiden yararlanılmıştır. Çalışmaya 43-73 aylık arasındaki 27 (15 erkek ve 12 kız) çocuk katılmıştır. Bulgular, matematiksel problem çözme etkinlikleri sırasında çocukların bazı üstbilişsel düzenleme becerilerine (planlama, izleme, kontrol ve değerlendirme) sahip olduklarını göstermiştir. Bununla birlikte, amaç ve hedeflerin belirlenmesi, hataların tespit edilmesi ve ilerlemenin gözden geçirilmesi gibi üstbilişsel düzenleme göstergeleri daha sık gözlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, küçük çocukların üstbilişsel düzenleme becerileri ile problem çözme becerileri arasında olumlu ve güçlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Küçük çocuklara problem çözme deneyimi yaşatan etkinliklerin onların üstbilişsel düzenlemelerini geliştirmeyi sağlayan yollardan biri olarak ele alınmasının önemi tartışılmıştır.Erken çocukluk eğitimi,  özdüzenleme,  üstbiliş,  problem çözme 
  
Makale Gönder