KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNDE GAZETELERDEN YARARLANMA
Nazike KARAGÖZOĞLU  

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders içeriğinde yer alan insan haklarına ilişkin kazanımların güncel olaylarla ilişkilendirilmesinde gazeteler, öğretim aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu araştırmanın amacı 4.sınıfta İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi öğretim etkinliklerinde gazete kullanımının derse yönelik tutum ve başarı üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubunda dört hafta süre ile hak, sorumluluk ve çocuk hakları ile ilgili kazanımlar, gazete kullanımına dayalı olarak hazırlanmış etkinliklerle zenginleştirilerek işlenmiş, kontrol grubunda ise bu dersler gazete etkinlikleri kullanılmadan geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir. Araştırma, 2015-2016 eğitimöğretim yılında Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir ilkokulun 4. sınıflarında öğrenim gören 50 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin derse yönelik tutumlarını belirlemek için “İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Tutum Ölçeği” ve başarı düzeylerini belirlemek için ise  “İnsan Hakları Başarı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ortalama, standart sapma ve t-testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin insan hakları başarı düzeyi ve derse ilişkin tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.İnsan hakları yurttaşlık ve Demokrasi dersi,  İnsan hakları,  Gazete kullanımı.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.004

  
Makale Gönder