KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRETMENLERİN YETİŞKİN EĞİTİMİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA ANALİZİ
Özlem LALA ,  Taha YAZAR,  Aslı ÇOLAK  

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin ‘yetişkin eğitimi’ kavramına yönelik sahip oldukları algıları metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırmada, nitel araştırma modellerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Araştırma grubunu, 2015-2016 eğitim- öğretim yılında Diyarbakır’da görev yapan 297 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri, öğretmenlerin “Yetişkin eğitimi..…...gibidir, çünkü…….” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış ve buna dayalı olarak yorumlanmıştır.  Elde edilen araştırma bulgularına göre, katılımcılar “yetişkin eğitimi” kavramına ilişkin 155 adet farklı, toplam 297 metafor üretmiştir. Öğretmenlerin yetişkin eğitimine ilişkin en çok ‘ağaç’ (35) metaforunu kullandıkları görülmüştür. Kimi katılımcılar ağacı çevresi tarafından faydalanılan bir imge olarak (20) kullanırken; kimi katılımcılar ise ağacı, sabır isteyen, yetiştirilmesi ve bakılması güç bir uğraş anlamında (13)  kullanmıştır Metaforların ortak özellikleri dikkate alınarak 12 farklı kategori elde edilmiştir. En çok metaforun bulunduğu kategoriler “Zorluk Olarak Yetişkin Eğitimi”, “Gelişim ve Değişim Olarak Yetişkin Eğitimi” ve “Yeni Bir Başlangıç Olarak Yetişkin Eğitimi” olarak belirlenmiştir. “Zorluk Olarak Yetişkin Eğitimi”  kategorisi, araştırma bulgularında en çok metaforun (63)  yer aldığı kategoridir. Metafor,  Yetişkin eğitimi,  Öğretmen.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.005

  
Makale Gönder