KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ FACEBOOK KULLANIMLARI VE FACEBOOK’UN MESLEKİ GELİŞİMLERİNDEKİ YERİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Meryem BÜYÜKĠMDAT,  Duygu ALBAYRAK,  Feray ERDOĞMUŞ,  Soner YILDIRIM,  Gökhan ERYOL,  Yavuz Eren ATAMAN 

Bu çalışmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylararının Facebook kullanımlarını ve Facebook?un mesleki gelişimlerindeki yeri konusundaki görüşlerini değerlendirmek için açıklayıcı karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Nicel kısımda, Facebook kullanım anketi yoluyla, Türkiye?deki üç temsili devlet üniversitesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerindeki toplam 338 lisans öğrencisinden veriler toplanmıştır. Anket sonuçları öğretmen adaylarının Facebook?u beğendiklerini ve Facebook?dan yararlandıklarını göstermiştir. Ancak, daha ayrıntılı verilere ulaşmak için, nicel veri analizi sonuçları, kasıtlı seçilmiş dört öğretmen adayı ile yapılacak olan planlanmış bir görüşmenin hazırlanmasında kullanılmıştır. Görüşmeler sonucu toplanan verilerin anlamlı gruplandırılması için kodlama yapılarak veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu açıklayıcı araştırma sonuçlarına göre Facebook?un özellikle iletişim, paylaşım ve sosyalleşmedeki kapasitesi, Facebook?un bir mesleki gelişim aracı olarak kullanılmasında önemli bulunmuştur.Sosyal Ağlar,  Facebook,  Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi,  İletişim 
  
Makale Gönder