KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mehmet AYDIN,  Mehmet Ertürk GEÇİCİ 

Bu çalışmada, 6. Sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler (genel akademik başarı, matematik dersi başarısı ve cinsiyet) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden alan taraması (survey) yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Conley ve diğerleri (2004) tarafından geliştirilen ve Özkan (2008) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Toplam 196 ortaokul 6. Sınıf öğrencisine uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS 18,0 paket programı kullanılarak nicel bir yaklaşımla betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda, 6. Sınıf öğrencilerinin epistemolojik inançlarının genel akademik başarı ve matematik dersi başarısı açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak cinsiyet açısından farklılaşmadığı bulunmuştur.Epistemolojik inançlar,  başarı,  6. sınf öğrencileri 
  
Makale Gönder