KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

EPİSTEMİK İNAN&CCEDİL; ÖL&CCEDİL;EĞİ: TÜRK&CCEDİL;EYE UYARLAMA, GE&CCEDİL;ERLİK VE GÜVENİRLİK &CCEDİL;ALIŞMASI

Erkan Dinç,  Yusuf İnel,  Servet Üztemur 

Bu araştırmanın amacı, Schraw, Bendixen, ve Dunkle (2002), tarafından geliştirilen epistemik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmasını yapmaktır. Genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeline göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde Uşak ve Dumlupınar Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören toplam 530 öğretmen adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliğinin tespit edilmesi için önce açımlayıcı sonra da doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Orijinal halinde "uzman otoritesi", "kesin bilgi", "hızlı öğrenme", "basit bilgi" ve "doğuştan yetenek" boyutlarından ve 28 maddeden oluşan ölçeğin, yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda "bilgiye erişim ve edinme süreci", "kesin bilgi", "doğuştan yetenek" ve "basit bilgi" şeklinde 4 boyuttan ve 15 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu haliyle ölçeğin, toplam varyansın % 52,22 sini açıkladığı ve epistemolojik inançların çok boyutlu yapısını ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach’s alpha değeri hesaplanarak ,78 bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe sürümünün kültürel uyum düzeyini belirlemek için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin uyumlu olduğu görülmüştür. Son haliyle, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Epistemik inanç ölçeği,  Türkçeye uyarlama çalışması,  geçerlik ve güvenirlik çalışması 
  
Makale Gönder