KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ
Duygu KÜÇÜK,  Yusuf Barış UZUN 

Bu çalışmada müzik öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve alt boyutlarındaki eğilim düzeylerinin belirlenmesi, eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve eleştirel düşünme eğiliminin cinsiyet, sınıf ve mezun olunan okul türü açısından fark yaratıp yaratmadığının saptanması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören 274 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının genel eleştirel düşünme ve alt boyutlarında orta düzeyde bir eğilime sahip oldukları, eleştirel düşünme eğilimi ve alt boyutları arasında yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin cinsiyet ve sınıf değişkenine göre farklılaşmadığı, genel lise mezunu olan öğretmen adaylarının, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan öğretmen adaylarına göre daha yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları saptanmıştır.Eleştirel düşünme eğilimi,  müzik öğretmeni adayları,  müzik öğretmenliği eğitimi 
  
Makale Gönder