KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Ensar Aydın,  Galip Öner 

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Betimsel tarama modeli kullanılan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 203 sosyal bilgiler ve 232 sınıf öğretmenliği olmak üzere toplamda 435 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeyleri, sınıf seviyesi, bölüm, anne-baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü ve aile aylık geliri değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeyleri, cinsiyet (erkek lehine) ve yaşanılan yerleşim birimi (büyükşehir lehine) değişkenine göre, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.Girişimcilik,  girişimci,  öğretmen adayı,  sosyal bilgiler öğretmeni,  sınıf öğretmeni 
  
Makale Gönder