KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN AB ERASMUS+ PROGRAMINI ALGILAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Menderes Ünal 

Öğretim elemanlarının ve üniversite öğrencilerinin AB Erasmus+ programı algı düzeylerini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bu çalışmada araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinin tercih edilmiştir. Bu araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim döneminde Ahi Evran Üniversite’sinde farklı bölümlerde okuyan ve örneklem grubuna seçkisiz yöntemle dahil edilen 235 öğrenci ve 80 öğretim elemanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan “Erasmus+ Programına Yönelik Algı Envanteri” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonunda başarılı öğrencilerin Erasmus+ programı ile yakın irtibat halinde oldukları, öğrencilerin Erasmus+ programı hakkında farkındalıklarının, “İlgi” ve “Bilgilenme” düzeylerinin yetersiz olduğu, öğretim elemanlarının ise yeterli düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.



Avrupa Birliği,  Erasmus+ programı,  algı öğrenci,  öğretim elemanı 




  
Makale Gönder