KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ EĞİTİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ayhan ÖZKAN 

Bu çalışma, vali, vali yardımcısı ve kaymakam olarak değişik yönetsel konumlarda görev üstlenen mülki idare amirleri ile ilmilli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürü olarak değişik yönetsel konumlarda görev üstlenen eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre, mülki idare amirinin liderlik davranışlarının eğitim hizmetlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin 81 ilinde görev yapan valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri olmak üzere toplam 567 yönetici dahil edilmiştir. Araştırmada mülki idare amirinin liderlik davranışlarının eğitim hizmetlerine etkisini belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Anket” ve yöneticiler hakkında bilgi toplamak için “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), belirlenen farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için LSD Testi ve Kruskall Wallis Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, eğitim yöneticilerinin mülki idare amirlerinin mesleki kıdem, görev yaptıkları bölge ve yönetsel konum değişkenlerine göre liderlik davranışları görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.Mülki İdare Amirleri,  Eğitim Yöneticisi,  Liderlik,  Eğitim 
  
Makale Gönder