KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-3

ÇOKLU ZEKÂ TEMELLİ UYGULAMALARIN ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ
Ayşegül ALAZ 

Bu araştırma, coğrafya eğitiminde çoklu zekâ kuramının öğrenci tutumları üzerine etkisini ortaya koyabilmek için yapılmıştır. Deneysel çalışma, Ankara merkezinde bulunan ortaöğretim 9. sınıf seviyesindeki, birer adet deney ve kontrol grubu olarak oluşturulmuştur. Araştırmanın sağlıklı uygulanabilmesi için ders öğretmeni, öğrenciler ve rehberlik öğretmeni çoklu zekâ kuramı hususunda bilgilendirilmiştir. Deney grubu ile çoklu zekâ kuramı ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ders planlarından hareketle 4 hafta boyunca “Dış Kuvvetler” konusu işlenmiştir. Deney grubu öğrencileri için oluşturulan eğitim-öğretim ortamları, mümkün olduğunca bütün zekâ alanlarını içine alan etkinlikler, çeşitli görsel-işitsel araç ve gereçler yardımıyla zenginleştirilmiştir. Kontrol grubunda, düz anlatım ve soru cevap yöntemleri kullanılarak, dersin öğretmeni tarafından, “Dış Kuvvetler” konusu işlenmiştir. Uygulamadan önce ve sonra, deney ve kontrol gruplarına tutum ölçeği ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, 9. sınıflarda “Dış Kuvvetler” konusunda, tutum ölçeğinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.Çoklu Zekâ Kuramı,  Coğrafya Eğitimi,  Tutum 
  
Makale Gönder