KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ İLE ADAYLARININ TAMSAYILARLA DÖRT İŞLEMİ SAYMA PULLARIYLA MODELLEME BAŞARILARI
Burcu DURMAZ  

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin tam sayılarla dört işlemi sayma pulları ile modelleme başarılarını belirlemek ve sayma pullarının öğretimde kullanımına ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu amaçla 14 öğretmen ve 49 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri tam sayılarla dört işlemin sayma pullarıyla modellenmesinin istendiği açık uçlu klasik bir test ve görüşleri ortaya koymak üzere kullanılan 2 adet açık uçlu soru vasıtasıyla toplanmıştır. Veriler yüzde ve frekans değerleri ile temsil edildikten sonra modelleme sürecindeki başarılar arasında meydana gelen farkın anlamlılığı Mann Whitney-U ile test edilmiştir. Bulgulara göre hem öğretmenlerin hem de öğretmen adaylarının tam sayılarla toplama işleminin modellenmesinde diğer işlemlere göre daha başarılı oldukları çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini modellemede ise zorluk yaşadıkları görülmüştür. Modellemede yaşanılan zorluklarla birlikte, öğretmen adayları ve öğretmenlerin tam sayılarla dört işlemin öğretiminde sayma pullarına alternatif  olarak kullanmayı düşündükleri materyaller açısından farklılaştıkları; öğretmenlerin öğretmen adayları ile kıyaslandığında daha fazla alternatif materyal öne sürebildikleri ve sayma pullarını olumlu ve olumsuz yönleri açısından daha iyi irdeleyebildikleri söylenebilir. Ortaya çıkan bu sonucun öğrencilerle ve öğretim materyali ile daha fazla zaman geçirmiş olma ve deneyimden kaynaklandığı düşünülebilir.Modelleme,  Sayma pulu,  Tamsayılar  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.010

  
Makale Gönder