KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

EĞİTİMDE KONSÜLTASYON HİZMETLERİNE İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALGILARI

Erol KOÇOĞLU,  Özkan AKMAN 

Rehberlik hizmetlerinin önemli bir parçası olan konsültasyon hizmetleri, öğretmenlere okulda öğrenme çevrelerini geliştirmeye olanak tanıması açısından oldukça önemlidir. Bu hizmet sayesinde, öğrencinin eğitsel gelişimi başta olmak üzere fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimine yönelik, öğrenci aileleriyle işbirliği yapılmaktadır. Bu işbirliğinin oluşumunu sağlayan konsültasyon hizmetlerinin öğrencinin gelişimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın amacı da, sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrenciyi tanıma ve öğrencinin gelişimini sağlamaya ilişkin öğrenci aileleriyle doğrudan etkileşimi ve iletişimi temele alan konsültasyon hizmetlerine yönelik algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Malatya, Sivas ve Elazığda çeşitli ortaokullarda görev yapan 50 sosyal bilgiler öğretmeniyle nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla veriler elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik ve betimsel çözümleme teknikleri kullanılmış olup elde edilen veriler sayısallaştırılarak sunulmuştur.Sosyal bilgiler,  öğretmen,  müşavirlik,  ortaokul,  aile 
  
Makale Gönder