KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2007/Cilt 8,Sayı-2

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ
Gülcan NUMANOĞLU,  Baha ŞEN 

Bu araştırmanın amacı; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemektir. Araştırmanın verileri, Kolb (1985) tarafından geliştirilen, daha sonra da Akkoyunlu ve Aşkar (1993) tarafından Türkçe’ye çevrilerek, güvenilirlik çalışması yapılan Öğrenme Stilleri Envanteri ve oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılarak elde edilmiştir. Kişisel bilgi formu ve Envanter yoluyla toplanan verilerin analizinde; frekans, yüzde, tek yönlü varyans analizi ve çoklu karşılaştırma yöntemlerinden en küçük önemli fark yöntemi ve t-testi kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda öğrencilerin; %46,8’inin Ayrıştıran Öğrenme Stili’ne sahip oldukları ve yaşlarına göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü ve mezun oldukları lise branşlarına göre öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri,  Öğrenme Stili,  Kolb Öğrenme Stili Envanteri 
  
Makale Gönder