KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE RESİM/GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
Özden Öztürk,  Mümine Soytürk 

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi, müzik ve resim/görsel sanatlar öğretmenlerinin iletişim becerisi düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmaya 91 ( x yaş=42.7) beden eğitimi, 35 ( x yaş=41.9) resim ve 36 ( x =36.3) müzik öğretmeni olmak üzere toplam 162 ( x yaş=41.1) öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların iletişim beceri düzeyi Korkut (1996) tarafından geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” ile belirlenirken; kişisel bilgileri ve araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin bilgiler “Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Araştırmada gözlem sayısı n>30 olan veriler için parametrik testlerden t-testi ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılırken; n<30 olan ve normal dağılmayan veriler için Krukal Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma bulguları katılımcıların iletişim becerisi düzeylerinin ( x =4.30±0.37) olduğunu göstermiştir. Ayrıca branş (F(2-159)=.313, p>.05), cinsiyet (t(160)=.337, p>.05), çalışılan eğitim kademesi (t(160)=3.26, p>.05), hizmet yılı (F(3-158)=.513, p>.05) ve mesleğini değiştirme isteği (χ2 (2)=1.535, p>.05) değişkenlerine göre iletişim becerisi puanlarında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.İletişim Becerileri,  Beden Eğitimi Öğretmeni,  Resim/Görsel Sanatlar Öğretmeni,  Müzik Öğretmeni 
  
Makale Gönder