KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

TÜRK MÜZİĞİ NAZARİYATI DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
BURCU AVCI AKBEL 

Bu araştırma ile Türk Müziği Nazariyatı derslerinin öğretiminde yardımcı öğretim materyali olarak kavram haritalama tekniğinin kullanılabilirliğinin öğrenci görüşleri yoluyla tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu araştırma ile kavram haritalarının Türk Müziği Nazariyatı derslerinde kullanılmasına yönelik düşüncelerin ‘cinsiyet’ ve ‘sınıf’ değişkenlerine göre değişim gösterip göstermediği ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu araştırma tarama deseninde tasarlanmış, veri toplama aracı olarak ise anket kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu araştırmacı tarafından verilen beş haftalık eğitime katılan 63 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 15 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Türk Müziği Nazariyatı dersinin öğretiminde kavram haritalarının kullanılmasının, bu derse ilişkin kavramların öğrenciler tarafından etkili olarak öğrenilmesinde ve organize edilmesinde yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların kavram haritalarının Türk Müziği Nazariyatı dersinin ‘öğretimde kullanılabilirliği’ alt boyutuna ilişkin görüşleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, katılımcıların ‘öğrenmede kullanılabilirlik’, ‘organizasyon’ ve ‘etkililik’ alt boyutlarına ilişkin görüşleri ile okudukları sınıf arasında da anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.Kavram haritası,  Türk Müziği,  Türk Müziği Nazariyatı,  Makam 
  
Makale Gönder