KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-1

EŞLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN AİLENİN BAZI ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Saide ÖZBEY 

Araştırmada, eşlerin algıladıkları sosyal desteğin ailenin bazı özelliklerine göre değişip değişmediği; eşlerin evlilik uyumları ve algıladıkları sosyal destek arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinin merkez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarındaki anasınıfına devam eden altı yaş grubunun anne ve babaları oluşturmaktadır (N=102). Araştırma sonucuna göre, ailelerin Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nden aldıkları puanlar arasında; ebeveynlerin evlenme biçimleri, evlilik süresi ve sosyoekonomik düzeylerine göre anlamlı farklılık bulunduğu saptanmıştır (p<0.05.Ailelerin evlilik uyumları ile sosyal destek kaynakları arasında da anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.01).Sosyal destek,  evlilik uyumu,  aile 
  
Makale Gönder