KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ BOYUTLARINA İLİŞKİN ALGILARININ KARİKATÜRİZE İFADELERİ
Mehmet ARSLAN 

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının sınıf yönetimi etkinlikleri ile etkili bir sınıf ortamı oluşturmada, sınıf yönetimi boyutlarından hangisini en önemli gördüğünü karikatürize ifadeyle ortaya çıkarmaktır.  Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan, olgubilim deseninde yürütülen çalışmanın örneklemini, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan Formasyon Eğitimi sertifika programına katılan gönüllü 89 öğretmen adayı oluşturmuştur.  Veriler, katılımcıların sınıf yönetimi boyutlarını değerlendirerek önem sırasına koymaları ve en önemli gördükleri boyutu karikatür çizerek ifade etmelerini gerektiren ve iki bölümden oluşan bir yarı yapılandırılmış form aracılığıyla toplanmıştır.  Araştırmanın dikkat çeken bazı sonuçları şöyle özetlenebilir:  Katılımcıların çizim ve yorumlarında, a) sınıf içi ilişkileri ve iletişimi en önemli boyut olarak gördüğü ve sınıf yönetiminin temelinin iletişime dayandığı, b)öğretimin yönetimi açısından bakıldığında, iyi planlanmış amaca uygun gerçekleştirilmiş sınıf yönetimi boyutları etkinliklerinin sınıf yönetimi sorunlarını çözmede de etkili olduğu, c) sınıf yönetimi kapsamında bakıldığında bütün boyutların önem sıraları arasında bir ilişki olduğu görülmektedir. Sınıf Yönetimi,  Sınıf Yönetiminin Boyutları,  Karikatürize İfade.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.012

  
Makale Gönder