KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2012/Cilt 13,Sayı-3

FİZİK LABORATUARINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Gülşah TANRIVERDİ,  Murat DEMİRBAŞ 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 1. sınıf öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik tutumlarını değerlendirmek için geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik sonuçlarının ortaya konulmasıdır. Çalışmanın ilk aşamasında, Fizik Laboratuarı I dersine katılmış olan öğretmen adaylarının fizik laboratuarı hakkındaki görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarının bu görüşleri doğrultusunda ölçeğin ilk tutum maddeleri oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde okuyan toplam 118 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda 21’i olumlu, 6’sı olumsuz olmak üzere toplam 27 tutum maddesi oluşturulmuştur. Elde edilen 27 maddelik tutum ölçeğine “Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği (FLYTÖ)“ adı verilmiştir. FLYTÖ ölçeğinin yapılan faktör analizi sonucunda toplam 6 faktörden oluştuğu görülmüştür. Bu 6 faktör, “Derste Uygulanan Yöntem ve Teknikler”, Derse Karşı Öğretmenin Tutumu”, “Laboratuardaki Teknik İmkanlar”, “Dersi Günlük Hayatla İlişkilendirme”, “Derse Karşı Öğrencinin Kişisel Tutumları”, “Alan Bilgisi” boyutlarında olmuştur. Oluşturulan tutum ölçeğinin tamamının açıkladığı varyans % 59,143 olup Cronbach- Alfa iç tutarlık katsayısı ise α = 0,90 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, ölçeğin geçerli ve güvenirli bir ölçek olduğu söylenebilir. 5’li likert türünde olan ölçek ile fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik laboratuarına yönelik tutumlarının belirlenebileceği ifade edilebilir.Fen Öğretimi,  Tutum,  Tutumu Oluşturan Temel Öğeler,  Fizik Laboratuarı,  Tutum Ölçeği 
  
Makale Gönder