KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2010/Cilt 11,Sayı-3

MESLEKİ-TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEMELLİ ÖĞRETİM MATERYALLERİNDEN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Özgen KORKMAZ,  Seçkin TUNÇ 

Bu araştırmanın amacı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında çalışan meslek dersi öğretmenlerinin derslerinde bilgisayar ve internet temelli öğretim materyali kullanım düzeylerini ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntem ve deseninden yararlanılmış olup araştırmanın çalışma grubunu Kırşehir İl merkezinde bulunan 4 farklı mesleki okulda çalışan toplam 49 meslek öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri öğretmenlere derslerinde bilgisayar ve internet temelli öğretim materyali kullanım düzeylerinin ve derslerde materyal kullanımı ile ilgili görüşlerinin sorulduğu dört açık uçlu sorunun bulunduğu bir görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin doküman incelemesi yoluyla analizi sonucunda ulaşılan bazı sonuçlar şöyledir: Öğretmenlerin büyük çoğunluğu derslerinde bilgisayar ve internet temelli öğretim materyallerini kullandıklarını, ancak bunun yeterli düzeyde olmadığını ifade etmektedirler. Öğretmenlere göre sınıflarda bilgisayar ve internet temelli öğretim materyallerinden yeterince yararlanılamamasının temel sebebi genel olarak materyal ve donanım yetersizliğidir.Mesleki ve teknik eğitim,  öğretim materyali,  bilgisayar,  internet,  öğretmen 
  
Makale Gönder