KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2008/Cilt 9,Sayı-2

İLKÖĞRETİM İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STANDART UZUNLUK ÖLÇME BİRİMİNE İLİŞKİN ALGILARI
Kürşat YENİLMEZ,  Ayhan Şimşek PARGAN 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci sınıfta okuyan öğrencilerin standart uzunluk ölçme birimine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Eskişehir ilindeki bir ilköğretim okulunda ikinci sınıfta okuyan 6 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrenciler başarı düzeylerine göre ve her başarı düzeyinde bir erkek ve bir kız öğrenci olacak şekilde seçilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında, öğrencilerin standart uzunluk ölçme birimine ilişkin algılarını belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Her bir öğrenciyle bire bir olarak görüşülmüştür. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin standart uzunluk ölçme birimi olan “metreyi” hem birim olarak hem de araç olarak algıladıkları belirlenmiştir.Standart uzunluk ölçme birimi,  matematik öğretimi,  ilköğretim matematik programı 
  
Makale Gönder