KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK TUTUMLARI
Şeyma ERBAY,  Hacı Ömer BEYDOĞAN 

Mevcut araştırmanın amacı Ahi Evran Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesini sağlamaktır. Öztürk (2011) tarafından geliştirilen Eğitimcilerin “Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutum Ölçeği” Ahi Evran Üniversitesi’ndeki akademisyenlere uygulanmış ve cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, ünvan, çalışıyor olduğu kurum, branş, mesleki kıdem yılı, yürütülen proje, 2010 yılından itibaren yayınlanan makale sayısı değişkenleriyle eğitim araştırmalarına yönelik tutumları belirlenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmış değişkenler kapsamında oluşturulan gruplar için t-testi ve anova sonuçları yorumlanmıştır. Çalışmanın cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.823 ile çalışmanın güvenilir olduğunu göstermiştir. Verilerin Skewness ve Kurtosis  değerleriyle verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir. Eğitim araştırmalarına ilişkin tutum ölçeğinden elde edilen ortalama puan 104.254 olarak hesaplanmış ortalamanın üstünde olan bu değerle akademisyenlerin olumlu tutuma sahip oldukları görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgularda cinsiyet değişkeni için t-testi yapılmış ve gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ayrıca yaş aralığı, öğrenim durumu, branş, kıdem yılı, projede bulunup bulunmama ve 2010 yılından itibaren yayınlanan makale sayısı değişkenlerine ilişkin yapılan Anova testi sonucu gruplar arasında bir farklılaşmaya rastlanmamıştır. Akademisyenlerin ünvan değişkeni anova sonuçlarında okutman-öğretim görevlisi ve öğretim görevlisi-Yrd. Doç. Dr. grupları arasında arasında  anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışılan kurum değişkeninin sonuçlarında fakülte-meslek yüksekokulu grupları arasında da anlamlı farklılığa rastlanmıştır. Eğitim araştırmaları,  Araştırmaya yönelik tutum,  Faktör analizi  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.014

  
Makale Gönder