KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN ALGISININ İNCELENMESİ
Sinan GİRGİN ,  Hatice Vatansever BAYRAKTAR 

Bu araştırmanın amacı resmî ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yöneticiye duydukları güven algısının ne düzeyde olduğunu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ilinin Bakırköy, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 386 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak yöneticiye duyulan güven algı düzeyinin belirlenmesi amacıyla İslamoğlu, Birsel ve Börü (2007) tarafından geliştirilen 40 ifadeden oluşan ‘’Yöneticiye Duyulan Güven Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılarak, veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, varyans (Anova) analizi, Kruskal Wallis analizi yapılmıştır.  Veri analizi sonuçlarına göre öğretmenlerin yöneticiye güven düzeylerinin hem alt boyutlarda hem de toplam puanda ‘’orta düzeyde’’ olduğu görülmüştür. Yöneticiye güven alt boyutlarıyla ilgili olarak en yüksek ortalamanın ‘’yetkinlik’’ alt boyutunda ve en düşük ortalamanın ise ‘’olumlu çalışma ortamı yaratan’’ alt boyutuna ait olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin yöneticiye güven düzeylerinin mesleki kıdem,  kurumda çalışma süreleri ve eğitim bölgesi değişkenlerine göre  anlamlı farklılaştığı, diğer değişkenler açısından ise anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen,  Yönetici,  Yöneticiye güven  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.015

  
Makale Gönder