KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-4

BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİ MESLEKİ GELİGİM PAKETİNİN GELİGTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARINA UYGULANMASI GLE GLGİLİ TARTIGMALAR
Fitnat KÖSEOĞLU,  Halil TÜMAY,  Ulaş ÜSTÜN 

Son yıllarda birçok öğretim programının hedefleri arasında yer alan bilim okuryazarı bireyler yetiştirmenin önemli gereklerinden bir tanesi bilimin doğası hakkındaki anlayışların geliştirilmesidir. Ancak yapılan çalışmalar, fen öğretmenlerinin de bilimin doğasıyla ilgili bazı yanlış görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada, öğretmen ve öğretmen adayları için geliştirdiğimiz bilimin doğası öğretimi mesleki gelişim paketi (MGP) tanıtılmış ve paket ile öğretmen adaylarına verilen bir yıllık eğitimin sonuçları tartışılmıştır. Açık-düşündürücü sorgulayıcı araştırma ve argümantasyon etkinliklerini içeren MGP ile verilen eğitime 27 kimya öğretmen adayı katılmış ve araştırmada anket, görüşme ve öz değerlendirme formu gibi çeşitli nitel veri kaynakları kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, MGP ile verilen eğitim sonucunda katılımcıların bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin olumlu yönde değiştiğini göstermiştir. Bununla birlikte, katılımcıların bilimsel teoriler ve kanunlar, gözlem ve çıkarım hakkındaki yanlış kavramlarını değiştirmenin daha zor olduğu gözlenmiştir. Çalışmanın sonuçları ayrıca bilimin doğası hakkındaki anlayışların değişmesi için uzun bir sürece ihtiyaç olduğunu göstermiştir.Bilimin Doğası,  Bilim Okuryazarlığı,  Öğretmen Eğitimi,  Fen Eğitimi 
  
Makale Gönder