KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TUTUMLARINA FATİH PROJESİNİN ETKİSİ
Yunus GEÇER,  Mehmet TAŞDEMİR 

Bu araştırma, FATİH projesi kapsamındaki öğretim teknolojilerinin, öğretmenlerin bilgisayar tutumlarına etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada FATİH projesi kapsamında öğretmenlerin kullanımına sunulan öğretim teknolojilerinin, öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları üzerine etkisi hangi düzeyde olduğu ve Öğretmenlerin bilgisayar tutumları, cinsiyete, branş gruplarına, kıdem yıllarına ve öğrenim durumlarına göre değişip değişmediği sorularına cevap aranmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2014-2015 ve 2015-2016 eğitimöğretim yıllarında Kırşehir ilinde FATİH projesi kapsamındaki ortaöğretim okullarında etkileşimli tahta ve altyapı kurulumu yapılıp kendilerine tablet bilgisayar dağıtılan 128 öğretmen oluşturmuştur Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma FATİH projesinin Kırşehir’de uygulanmaya konulması ve bir yıllık uygulama sürecine dayalı etkisini araştırması bakımından boylamsal bir araştırma özelliğindedir. Verilerin toplanmasında, Bindak ve Çelik (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenler İçin Bilgisayar Tutum Ölçeği (BTÖ)” geliştiricinin izniyle kullanılmıştır. Ölçek 5 dereceli Likert tipinde toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Verilerinin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, FATİH projesi kapsamındaki öğretim teknolojileri; öğretmenlerin bilgisayara yönelik tutumlarında son uygulama lehine istatistiksel olarak anlamı fark oluşturmuşturÖğretmen,  FATİH projesi,  Öğretim teknolojileri,  Bilgisayar tutumları.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.016

  
Makale Gönder