KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE SINIF DIŞI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Nazan Karakaş ÖZÜR,  Salih ŞAHİN 

Çağdaş öğrenme-öğretme faaliyetleri öğrencilerin aktif kılındığı etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Etkinlikler, sınıf içinde ya da sınıf dışındaki başka mekânlarda gerçekleştirilebilir. Sınıf dışı etkinlikler, ders süresi dışında, o dersin hedeflerini ya da içeriğini konu alan bireysel veya grupça yapılan, belirli öğretim tekniklerinin uygulandığı ve belli bir süre için planlanmış tüm öğrenme faaliyetleridir. Araştırma sınıf dışı etkinliklerin sosyal bilgiler dersi başarısı üzerindeki etkisini konu almıştır. Bu çerçevede sosyal bilgiler dersinde, 6 ve 7. sınıf düzeyindeki toplam 4 sınıfta, deney ve kontrol gruplu uygulama ile sosyal bilgiler dersi öğrencilerine başarı testi, öğretmenlerine ve velilere anketler uygulanmıştır. Elde edilen veriler ışığında sosyal bilgiler dersinde sınıf dışı etkinliklerin uygulanmasının öğrenci başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ders başarısını olumlu etkilemesinin yanında öğretmenlerin bu etkinlikleri sıklıkla kullanmadıkları, velilerin ise başta güvenlik olmak üzere bazı çekinceler içinde oldukları görülmüştür. Bu kaygılarına rağmen veliler, sınıf dışı etkinliklerin uygulanmasının öğrencileri için olumlu olduğunu da belirtmişlerdir. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde sınıf dışı etkinlikler, ders başarısına olumlu etkileri nedeniyle yaygınlaştırılmalı, öğretmen ve öğrencilerin bu etkinlikleri sıklıkla gerçekleştirebilmeleri için, uygulamayı kolaylaştıracak tedbirler alınmalıdır. Sınıf dışı etkinlik,  Sosyal bilgiler eğitimi,  Coğrafya eğitimi.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.018

  
Makale Gönder