KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mustafa ARMUT,  Mustafa TÜRKYILMAZ  

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin tespit edilerek çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin akıcı okuma becerileri ile sınıf düzeyleri, cinsiyet özellikleri, sosyoekonomik durumları, anne-baba eğitim düzeyi ve Türkçe dersindeki akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Yozgat il merkezinden tesadüfi olarak belirlenen 340 öğrenci dâhil edilmiştir. Her bir öğrenciye bir olay öyküsü, bir durum öyküsü bir de makale türündeki metin birer dakika okutulmuştur. Öğrencilerin okumaları ses kaydedici ile kaydedilmiştir. Daha sonra bu kayıtlar dinlenerek öğrencilerin akıcı okuma becerileri yanlış kelime sayısı, hız, hatasızlık ve prozodi boyutları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel ve ilişkisel tarama modeli ile yürütülmüştür. Elde edilen veriler istatistik programı ile işlenmiştir. Bu araştırma kapsamında ortaya konan sonuçlara göre akıcı okuma becerisi sınıf seviyesi yükseldikçe artmıştır. Cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha akıcı okumuşlardır. Ailenin sosyoekonomik düzeyi, ebeveynin eğitim düzeyi ve öğrencilerin Türkçe dersi akademik başarı düzeyi yükseldikçe akıcı okuma becerisi de artmıştır. Okuma,  Akıcı okuma,  Değişkenler  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.019

  
Makale Gönder