KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE DEĞERLERE ULAŞMA DÜZEYLERİ

İhsan ÜNLÜ,  Özge METİN 

Topluluk halinde bir arada yaşayan insanların bu birlikteliklerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için değerlere ihtiyaçları vardır. Bu nedenle bir toplumun geleceğinin temeli olan çocuklarımızın değerlere ulaşma düzeyleri bu açıdan önemlidir. Ancak doğal bir sınıflandırma ve evrendeki en tabii kategori olan kadın ve erkek olmak değerlere ulaşmak konusunda bir farklılığa sebep olmakta mıdır? Bu soruya cevap bulmak amacıyla yapılan bu araştırma da ortaokul 7. sınıfa giden 306 öğrenci ile deneysel olmayan nicel metotla bir çalışma yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin saygılı olmak, yardımsever olmak, işbirliği yapmak, sorumluluk sahibi olmak ve çevreyi korumak değerlerinde erkek öğrencilere nazaran daha üst düzeyde ulaştıkları görülmüştür. Bu duruma nazaran erkek ve kız öğrenciler arasında ise çalışkan olmak, bilimsel olmak ve estetik olmak değerlerinde fark tespit edilememiş, cinsiyetin bu anlamda etkisi olmadığı görülmüştür. Bu farklılıkların sebebini daha detaylı anlayabilmek ve çözüm önerini üretebilmek adına nitel modelde çalışmalar yapılabilir.cinsiyet,  değer,  ortaokul öğrencileri 
  
Makale Gönder