KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANKARA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL TURİZM DEĞERLERİNE YÖNELİK İLGİ VE FARKINDALIKLARI
Murat KEÇE 

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Ankara’nın tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik ilgi ve farkındalık düzeylerini belirlemektir. Nicel araştırma yöntemiyle verilerin toplandığı bu çalışma, betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırma, çalışma grubunda yer alan 336 katılımcı ile gerçekleştirilmiş ve ulaşılan sonuçlara göre; baba eğitim durumu üniversite olanların diğerlerine; kadınların erkeklere; ailesi köyde yaşayanların ailesi il ve ilçe merkezinde yaşayanlara; 3. sınıf düzeyindeki öğretmen adaylarının diğer sınıf düzeyindekilere göre ilgi ve farkındalık seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca tarihî mekânlara yönelik turizm türünü tercih eden öğretmen adaylarının diğer turizm türlerini tercih edenlere göre Ankara’nın tarihi ve kültürel turizm değerlerine karşı daha ilgili oldukları anlaşılmıştır. Ancak tarihi ve kültürel turizm değerlerine yönelik tutumların yüksek olmasına rağmen bu durumun pratik hayata yansıması konusunda (bilgi testinden alınan puanlar incelendiğinde) öğretmen adaylarının tarihî ve kültürel turizm değerlerine yönelik yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları bulgusuna ulaşılmıştır.Tarihi ve kültürel değerler,  sosyal bilgiler öğretmen adayları,  ilgi ve farkındalık,  turizm 
  
Makale Gönder