KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ BENLİK SAYGISININ YORDANMASI

Dilek Kurt,  Eda Gürlen 

Bireyin formal öğrenme yaşantılarına rehberlik etmek ise öncelikle öğretmenlerinin görevidir. Bireylerin uygun mesleği seçmeleri kişisel benlik algılarıyla ilgilidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının açıklanmasında cinsiyet, öğretmen öz-yeterlik algısı, devam edilen programdan duyulan memnuniyet düzeyi ve programa girmedeki istek sırasının ne derece etkili olduğunun ortaya konulması amaçlanmış ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği, Öğretmenlerin öğretmenliği etkili ve verimli bir şekilde yapabileceklerine ilişkin inanç düzeylerini belirlemek amacıyla “Öğretmen Öz Yeterlilik Algı Ölçeği” ve devam edilen programdan duyulan memnuniyet düzeyi ile bölüme girmekteki istek sırasını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu çalışma sonucunda öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının önemli bir yordayıcısının devam ettikleri bölüme ilişkin memnuniyet düzeyi olduğu ortaya konulmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının öğretmenlik öz-yeterliklerinin mesleki benlik saygılarını anlamlı olarak yordadığı görülmektedir. Bu bağlamda öğretmen yetiştirme sürecinde adayların öz yeterlik algılarının yükseltilmesine yönelik hizmetler mesleki benlik saygısnın yükselmesini sağlayabilir.mesleki benlik saygısı,  öz-yeterlik algısı,  öğretmen adayı,  öğretmen yetiştirme 
  
Makale Gönder