KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Fatma ALİSİNANOĞLU,  Neslihan BAY,  Özlem ŞİMŞEK 

Araştırmanın amacı, “Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği”nin geçerlilik ve güvenirliğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliğinde ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=229). Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında kaynak taraması yapılarak 52 maddelik taslak form oluşturulmuş, kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapılan kapsam geçerliği sonuçlarına göre ölçeğin 45 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında açımlayıcı (explanatory) faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında Screee Plot eğrisi 4 faktörlü yapıyı göstermiş ve madde yükü .50 den küçük olan maddeler atılmıştır. Açıklanam toplam varyans %63’tür. Ölçeğin boyutlarının ve tamamının güvenilirliklerini ölçmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik istatistiği yapılmıştır. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 21 maddeden ve dört faktörden oluşan “Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği” elde edilmiştir.Okul öncesi,  okul aile işbirliği,  ölçek 
  
Makale Gönder