KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2009/Cilt 10,Sayı-3

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI İŞLENEN PROTEİN SENTEZİ KONUSUNUN ÖĞRENCİLERİN BİLGİLERİNDEKİ KALICILIĞINA ETKİSİ
İsmet HASENEKOĞLU,  Sibel GÜRBÜZOĞLU 

Bu çalışmada, biyoloji dersindeki protein sentezi konusu Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı olarak planlanan öğretim etkinlikleriyle öğrencilere sunulmuştur. Bu kuramın, öğrencilerin protein sentezi konusundaki bilgilerinin kalıcılığına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, 2007-2008 öğretim yılının bahar döneminde Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilimdalı ikinci sınıf öğrencileri ile 3 hafta süresince yürütülmüştür. Araştırmada, grupların yansız olarak belirlenmesi esasına dayanan yarı-deneysel (quasi-experimental) yöntem kapsamında eşitlenmemiş kontrol gruplu öntest-sontest modeli (nonequivalent groups pretest-posttest) kullanılmıştır. Fen Bilgisi öğretmenliği anabilimdalı ikinci sınıflardan iki şube yansız olarak belirlenmiştir. Kontrol grubunda dersler geleneksel yaklaşıma dayalı işlenirken deney grubunda Çoklu Zeka Kuramına dayalı hazırlanmış ders planları ile işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan Alpha güvenirlik katsayısı 0,8 çıkan protein sentezi başarı testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler t testi ve Anova testi ile SPSS 12.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta Çoklu Zekâ Kuramına dayalı öğretim, Geleneksel Yaklaşıma dayalı öğretime göre öğrencilerin potein sentezi konusundaki kalıcılık düzeylerini arttırmada daha etkili olmuştur.Çoklu Zeka Kuramı,  Protein Sentezi,  Bilgi kalıcılığı,  Biyoloji Eğitimi 
  
Makale Gönder