KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

İKİLİ KODLAMA KURAMINA GÖRE HAZIRLANAN ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN BİLİŞSEL ŞEMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİR KARMA ARAŞTIRMA
DURMUŞ BURAK 

Bu araştırmanın amacı, İkili Kodlama Kuramı ilkelerine göre hazırlanan öğretim materyallerinin öğrencilerin bilişsel şemaları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma karma araştırma olarak desenlenmiştir.  Nicel veriler öntest-sontest olarak kullanılan kavram başarı testi, nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, 4. sınıf düzeyinde 80 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden, beş farklı deney grubu oluşturulmuştur. Deney grupları yazılı metingörseller-sesli metinlerden oluşturulan farklı materyaller ile tesadüfi olarak eşleştirilmiştir. Deney gruplarındaki öğrencilere aynı içeriğin farklı sunumları ile oluşturulan materyallerle öğretim yapılmış ve uygulamalar tamamlanmıştır. Deney gruplarından bazı öğrenciler ile görüşmeler yapılmıştır.  
Elde edilen bulgulara göre, aynı içerikten oluşturulan ancak sözel-sözel olmayan birimlerin birlikte ve ayrı ayrı sunulmasını sağlayan materyallerin, bilişsel şema oluşum düzeyine etkisi olduğu görülmüştür. Aynı içeriği oluşturan sözel ve sözel olmayan birimlerin birlikte ve bağımsız sunulmasının bilişsel şema oluşumunu nicelik ve nitelik olarak farklılaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır.Materyal,  Öğretim. ,  İkili kodlama kuramı,  Bilişsel şema 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.008

  
Makale Gönder