KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2019/Cilt 20,Sayı-3

BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL/ÜSTBİLİŞSEL TEMELLİ HİKÂYE DEĞERLENDİRME STRATEJİSİ VE DERECELİ PUANLAMA
Hülya SÖNMEZ 

Araştırmada hikâye değerlendirmede kullanılacak işlevsel stratejinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda araştırmanın amacı, strateji olarak bilişsel ve duyuşsal/üstbilişsel alanların hikâye değerlendirme sürecinde nasıl kullanılacağını belirlemektir. Bu amaca uygun olarak öğretmen adaylarına bilişsel ve duyuşsal/üstbilişsel öğrenme alanlarının teorik boyutu ve bu alanların birer strateji olarak nasıl kullanılacağı ile ilgili eğitim verilmiştir. Bu eğitimin ardından örnek öyküler, katılımcılar tarafından çözümlenmiştir. Öykülerin araştırma amacına ve verilen stratejiye uygun olarak nasıl değerlendirileceğini belirlemek için dereceli puanlama anahtarı geliştirilip kullanılmıştır. Katılımcıların hikâye değerlendirme sürecindeki gelişimlerini belirlemek amacıyla 27 öğretmen adayı ile altı haftalık katılımcı odaklı deneysel bir araştırma süreci tasarlanmıştır. Uygulama sürecinde katılımcılar örnek öyküleri geliştirilen dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirmişlerdir. Bu kapsamda katılımcılar önce birinci hikâyeyi strateji eğitimi sürecinde incelemişlerdir. Eğitimden sonra katılımcılar ikinci örnek hikâyeyi değerlendirmişlerdir.  Katılımcıların eğitim sürecinde (birinci hikâye) ve eğitimin sonunda (ikinci hikâye) yaptığı değerlendirmeler karşılaştırılarak bilişsel ve duyuşsal/üstbilişsel öğrenme alanlarına göre kullanılan hikâye değerlendirme stratejilerinin işlevselliği incelenmiştir. Kullanılan strateji ve dereceli puanlama anahtarı ile ilgili yapılan değerlendirme sonuçlarına göre hikâye değerlendirme sürecinde her ikisinin de etkili ve işlevsel olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak bilişsel ve duyuşsal/üstbilişsel öğrenme alanlarına göre öykü değerlendirme stratejisi ve bu kapsamda geliştirilen dereceli puanlama anahtarının hikâye değerlendirme sürecinde kullanılabileceği önerilmiştir. Bilişsel,  Duyuşsal/Üstbilişsel,  Strateji,  Dereceli puanlama anahtarı,  Hikâye değerlendirme 
  
Makale Gönder