KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ VE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Mustafa YAĞCI 

Bu çalıGmanın amacı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretmen adaylarının, ders çalıGma yaklaGımlarının çeGitli değiGkenler açısından incelenmesi ve akademik baGarıları ile arasındaki iliGkinin araGtırılmasıdır. ÇalıGmanın verileri 186 öğretmen adayından elde edilmiGtir. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ve cinsiyetleri ile öğrenme yaklaGımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı ve öğrenme yaklaGımlarının akademik baGarılarını etkileyip etkilemediği araGtırılmıGtır. AraGtırma sonuçları; BÖTE Bölümü öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun (%78,5) derin ders çalıGma yaklaGımını, az bir kısmının ise (%21,5) yüzeysel ders çalıGma yaklaGımını tercih ettiğini göstermektedir. Cinsiyet ve sınıf düzeyi değiGkenleri öğretmen adaylarının derin ders çalıGma yaklaGımları üzerinde anlamlı bir farklılık göstermezken yüzeysel ders çalıGma yaklaGımları cinsiyet değiGkenine göre anlamlı bir farklılık göstermiGtir. Ayrıca araGtırma sonuçları; öğretmen adaylarının derin ders çalıGma yaklaGımı ortalama puanları ile akademik baGarı puanları arasında düGük düzeyde, pozitif ve anlamlı bir iliGki, yüzeysel ders çalıGma yaklaGımı ortalama puanları ile akademik baGarı puanları arasında ise düGük düzeyde, negatif ve anlamlı bir iliGki olduğunu göstermektedir.Ders ÇalıĢma YaklaĢımları,  Derin Ders ÇalıĢma YaklaĢımı,  Yüzeysel Ders ÇalıĢma YaklaĢımı,  Akademik BaĢarı,  Böte 
  
Makale Gönder