KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

OKUL TEMELLİ YÖNETİMİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ (GAZİANTEP ÖRNEĞİ)
Semih SUMMAK,  Şükrü ROŞAN 

Yönetimin dağıtıklaştırılması (decentralization) merkezi yetki ve güçlerin, belli oranlarda, hizmeti fiilen veren uç birimlere aktarılması olarak görülen Okul Temelli Yönetim (OTY), eğitim örgütlerinde, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabileceği görüşünden kaynaklanır. Görgül (ampirik) bir araştırma olarak desenlenen bu çalışma 2005-2006 öğretim yılında Gaziantep ili merkez ilçelerde 133 resmi ve özel okulda görev yapan 400 yönetici ve öğretmen örneklemi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen ‘OTY yaklaşımı görüş belirleme ölçeği’ ile elde edilen veriler, faktör analizi sonucu oluşan, denetim, eğitim-öğretim, katılımcı karar alma, bütçe, özerklik ve genel yönetim alt ölçekleri temelinde çözümlenmiştir.

Araştırmanın ana problemine yönelik görüşler topluca değerlendirildiğinde, deneklerin OTY yaklaşımının ilköğretim okullarında uygulanmasının “iyi olacağı" düşüncesinde oldukları gözlenmiştir. Denekler, okul temelli bütçe ve finansmanın uygulanabilirliği konusunda görece olarak daha düşük olumlu görüş belirtmişlerdir ve bu konuda yönetici ve öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.Okul Temelli Yönetim,  Bütçeleme,  Yetki Paylaşımı 
  
Makale Gönder