KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

BİLİŞİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PROGRAMLAMA İLİŞKİN ÖZYETERLİKLERİNİN YORDAYICISI OLARAK BİLİŞİMSEL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ
SERDAR ÇİFTÇİ,  MELTEM ÇENGEL,  MUHAMMED PAF 

Öz-yeterlik, bireyin kendi yeteneklerine ve kapasitesine olan inancıdır. Kişi amaca ulaşabileceğine inanıyorsa bu durum performansına olumlu yansımaktadır. Programlama becerisi, birçok beceri alanıyla ilişkili olup, özyeterlik kavramı programlama becerisinin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Programlamaya ilişkin öz- yeterliği ise kişinin program yazarken amaca ulaşabileceğine olan inancı anlamı çıkarılabilir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının programlamaya ilişkin öz-yeterlik algılarının, bazı demografik değişkenler, Bilişimsel düşünme ve problem çözmeye ilişkin yansıtıcı düşünme becerileri ile ne ölçüde yordandığını ortaya koymaktır. Çalışmada öğretmen adaylarından 4 bölümden oluşan anket yardımıyla veriler toplanmıştır. Ankette,  demografik verileri içeren kişisel bilgiler bölümü, Ramalingam ve Wiedenbeck (1998) tarafından geliştirilen ve Altun ve Mazman (2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Programlama İlişkin Öz yeterlik Ölçeği, Kızılkaya ve Aşkar (2009) tarafından geliştirilen Problem Çözmeye İlişkin Yansıtıcı Düşünme Ölçeği ve Korkmaz, Çakır ve Özden (2017) tarafından geliştirilen Bilgisayarca Düşünme Ölçeği kullanılmıştır.  
Çalışmada kullanılan veri toplama aracı ile Türkiye’de bulunan dört farklı üniversitenin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarından veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde Çoklu Regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bağımsız değişkenler programlamaya ilişkin özyeterliği değeri ile anlamlı şekilde yordamaktadır (F (3, 99)= 24.880, p< .001). Modelin oluşmasına en önemli katkıyı bilişimsel düşünme, sonrasında problem çözmeye ilişkin yansıtıcı düşünme ve bilgisayar ile ilgili gelişmeleri takip etme katkı sunmaktadır. uyarlanmış R2 değeri .413 düzeyindedir, ki bu durum model ile programlamaya ilişkin öz-yeterliğin %41’ini açıkladığını göstermektedir. bilişim öğretmeni adayları,  programlama ilişkin öz-yeterlik,  bilişimsel düşünme,  problem çözmeye ilişkin yansıtıcı düşünme  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.009

  
Makale Gönder