KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

GRUP REHBERLİĞİNİN LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALAN TERCİHLERİNDE GERÇEKÇİ DAVRANMALARINA ETKİSİ
Davut AYDIN 

Bu araştırmada, grup rehberliğinin lise 1.sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Ankara Özel Ferda lisesinde öğrenim gören lise 1.sınıf öğrencileri arasından yansız olarak seçilmiş 40 denekle yürütülmüştür. Bu araştırmada öntest- sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır.

Araştırmada gerçekçi alan tercihi yapma grup rehberliği programı, ağırlıklı olarak bilişsel-davranışçı yaklaşım temel alınarak; bilgilendirmeye ve etkileşime dayalı olarak hazırlanmış bir programdır.

Araştırmada öğrencilere Kuzgun tarafından geliştirilen Öğrenci Değerlendirme Ölçeği (ÖDÖ) uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi kullanılmıştır.

Araştırmanın bulguları, deney grubundaki öğrencilerin deney sonrası algılanan yetenek puanlarının, ölçüt olarak alınan gözlenen yetenek puanlarına, uygulanan grup rehberliği programının etkisiyle yaklaştığını, kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarının ise değişmediğini göstermiştir.Lise öğrencisi,  grup rehberliği,  mesleki rehberlik,  gerçekçi alan tercihi,  yetenek 
  
Makale Gönder