KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
Mustafa SIRAKAYA,  Hasan ÇAKIR 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerini belirlemektir. Ayrıca çevrimiçi bilgi arama stratejileri cinsiyet, internette bilgi arama sıklığı ve internette bilgi arama düzeyi açısından incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Tsai (2009) tarafından geliştirilen Aşkar ve Mazman (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan çevrimiçi bilgi arama strateji envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2013-2014 öğretim yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 139 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız iki örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin kaybolma stratejilerine düşük, değerlendirme ve problem çözme stratejilerine orta, deneme yanılma, temel fikirleri ayırt etme, kontrol ve amaçlı düşünme stratejilerine orta düzeyin üzerinde sahip oldukları görülmüştür. Cinsiyet açısından sahip olunan strateji düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bilgi arama sıklığı ve bilgi arama düzeyi yüksek olan öğretmen adaylarının strateji düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öneri olarak yapılacak çalışmalarda stratejilere sahip olma düzeyleri internet öz-yeterliliği açısından incelenebilir.öğretmen adayları,  çevrimiçi bilgi arama stratejisi 
  
Makale Gönder